CHI PHÍ XÂY DỰNG GIẾNG THANG

CHI PHÍ XÂY DỰNG GIẾNG THANG

Một trong những ưu điểm của thang máy gia đình  Aritco là các bạn không cần phải đầu tư chi phí xây dựng giếng thang, phòng máy. Trong bài này tôi sẽ đưa ra một ví dụ điển hình về chi phí mà các bạn phải thực hiện khi xây dựng một thang máy cáp kéo 05 điểm dừng, tải trọng 750kg, hành trình 15.600 mm, kích thước giếng thang  2.100×1.700(mm)

Trong dự toán này, phần xây dựng hố thang sẽ bao gồm các công đoạn cơ bản: Đào hố móng, ép cọc tre, xây dựng móng và hệ khung bê tông cốt thép, xây tường bao và ốp lát hoàn thiện.

Trong dự toán này tôi tính cho 1 thang máy xây dựng đơn lẻ độc lập.

Trong đó, chi phí xây dựng phần thô khoảng 140 triệu, chi phí trát, ốp lát hoàn thiện là 41 triệu. Cụ thể các bạn có thể tham khảo dự toán sau:

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG

STT CHI PHÍ KÝ HIỆU CÁCH TÍNH THÀNH TIỀN
I CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1 Chi phí vật liệu VL A 89,093,634
Theo đơn giá trực tiếp A1 Bảng dự toán hạng mục 76,073,634
Chênh lệch vật liệu CL Theo bảng bù giá 13,020,000
Cộng A A1 +CL 89,093,634
2 Chi phí nhân công NC B 48,752,580
Theo đơn giá trực tiếp B1 Bảng dự toán hạng mục 42,771,284
Chênh lệch nhân công CLNC Theo bảng bù giá 5,981,296
Cộng B B1 + CLNC 48,752,580
3 Chi phí máy thi công M C 5,396,084
Theo đơn giá trực tiếp C1 Bảng dự toán hạng mục 5,396,084
Cộng C C1 + Máy 5,396,084
II Chi phí trực tiếp khác TT (VL+NC+M) x 2.5% 3,581,057
III Cộng chi phí trực tiếp T VL+NC+M+TT 146,823,355
IV CHI PHÍ CHUNG C T x 6.5% 9,543,518
V THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC TL ( T+C ) x 5.5% 8,600,178
VI Chi phí xây dựng trước thuế G T+C+TL 164,967,051
VII THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG GTGT G x 10% 16,496,705
VIII Chi phí xây dựng sau thuế Gxdcpt G+GTGT 181,463,756
Làm Tròn 181,464,000